Tillsammans är en 
bra plats att börja på

Lumen är en arkitektbyrå där specialister inom husbyggnad och stadsplanering skapar hållbara rum och områden, tillsammans med kund.

Tegelhagen

STADSPLANERING
KONCEPT SAMT DETALJPLANEHANDLINGAR
1500 BOSTÄDER

Gamla och nya kvaliteter länkar i ett stadsbyggnadsstråk samman befintlig tätort med Mälarens vattenrum. Planområdets olika planeringsförutsättningar och detaljplanens flexibilitet möjliggör för en variation vad gäller möteplatser, typ av bebyggelse och arkitektonisk utformning.

Landsbygdsutveckling

LANDSBYGDSUTVECKLING
STRUKTURELLT KONCEPT
CA 200 BOSTÄDER

Utifrån analyser av områdets riksintressen och landskapets visuella värden har utbyggnadsytor identifierats och ett övergripande strukturellt koncept skissats fram. Föreslagna typologier rymmer viljan att forma boenden med olika grader av gemensamma ytor med möjligheter till social interaktion och delningskultur. 

Tennisparken

TENNISPARKEN
GENOMFÖRANDE DETALJPLAN
KONCEPT OCH PROJEKTERING

Konceptet för omdaningen av Vingåkers stadspark bygger på viljan att forma en levande park som tillför nya värden i staden.  Inspiration hämtas från klassisk tennisestetik och den smarta landsbygdskommunens arkitektur.

kv. Pentagonen

KUNGENS KURVA I STOCKHOLM
NYBYGGNAD AV HANDELSHUS (BO:X)
11.000 KVM BUTIKER

Handelshuset BO:X är strategiskt placerat vid Kungens Kurva. Idén med handelshuset var att det konceptmässigt skulle hållas samman av butiksutbudet; design, heminredning och möbler. Huset gavs en uttrycksfull arkitektur som signalerar detta koncept. Centralt i byggnaden finns på varje plan ett torg. I taket finns en lövformad lanternin som sprider ljus nedåt i byggnaden.

Utsälje

UTSÄLJE
NYBYGGNAD BOSTÄDER
CA 120 LGH

Fyra punkthus med fasader i cederträ föreslås byggas i Huddinge. Materialen är valda för att korrelera med omgivande skog och dramatiska bergsstup. Byggnaderna kompletteras med vajrar för att möjliggöra slingrande växtlighet att klättra uppför fasaderna - känslan av ”hus i skog” förstärks.

Cykelkoncept

VASAKRONAN
CYKEL OCH SERVICE
KONCEPTUTVECKLING

Konceptet för Vasakronan syftar till att skapa goda förutsättningar för alla som cyklar eller springer till jobbet. I helhetslösningen ingår serviceyta (verkstad, butik, café), cykelförvaring och omklädningsrum med klädskåp, dusch, WC och tvätt samt torkrum. Viktiga ledord för konceptet är upplyst, välkomnande och tryggt.

Microsoft

MICROSOFT
OM- OCH TILLBYGGNAD AV HUVUDKONTOR
KONCEPT OCH PROJEKTERING

Microsoft AB i Kista behövde utöka och modernisera sina kontorslokaler. Kontoret var beläget i ett hus från tidigt 90-tal samt en mindre del i ett modernare hus intill. Lösningen blev en helt ny entrébyggnad som kopplar ihop de båda husen. Microsoft fick en representativ entré, en större konferensdel med hörsal för 100 personer och en byggnad med kapacitet att växa i.

Kv. Reparatören 5

KV. REPARATÖREN 5
NYBYGGNAD BLANDAD STADSBEBYGGELSE
8000 KVM BOSTÄDER + 9000 KVM VERKSAMHETER

Koncept för kvarteret rymmer ett antal olika volymer med varierande bygnadshöjder där både bostäder och handel/kontor/hotell samsas. Fasaden mot väster har brutits upp med hjälp av uppbyggda gröna terrasseringar och p-däckets fasad ges en utformning som samspelar med butikens uppglasade uttryck. Taket på den stora butiken utgör även en bostadsgård med planteringar.

Kv. Örtuglandet 3

OMBYGGNAD AV BRF I BROMMA


Tillskapa ett intressant möte mellan byggnad och stadsrum
På kort eller lång sikt föreslås Åkeshovsvägen omvandlas till en stadsgata med ny blandad bebyggelse längs hela eller delar av dess sträckning. Gatan bör enligt översiktsplanen utformas som ett attraktivt offentligt rum med en framkomlig och säker stadstrafik.

- Idé; genom en bearbetning av fasaden mot Åkeshovsvägen kan, genom kompletteringar i form av exempelvis utbyggnader och nya entréer, vägen ges en tydligare inramning och en mer bearbetad övergång mellan det offentliga och privata. Övergången kan bli ett socialt stadsrum med möten mellan boende och förbipasserande. Likt inom intilliggande villafastigheter kan det inom aktuell fastighet även fortsättningsvis ges möjlighet för de boende att genom planeringar etc. bidra till utformningen av utrymmet mellan byggnad och väg.

Kv.Lofoten 88

På Business Arena i Stockholm träffade vi flera tjänstemän på Umeå kommun och fick en bra kontakt. Med dessa diskuterade vi möjligheten att genomföra projekt i egen regi i Umeå. Detta resulterade att vi deltog i en ”utlyst” markanvisningstävling.

Vi etablerade ett samarbete med Fastighetsbolaget Altira AB för att lättare kunna genomföra projektet.